Ubytovací řád

Ze smlouvy o ubytování vznikne hostu právo na přechodné ubytování, na dohodnutou dobu v rodinném penzionu Eliščin Dvůr, Hajnice 249, Hajnice – Kyje.

 1. Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady k zapsání do knihy ubytovaných a zaplatí dohodnutou finanční částku za pobyt v penzionu (zda nebylo provedeno jiným způsobem).
 2. Host má právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory penzionu a využívat služeb souvisejících s ubytováním.
 3. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 4. Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí v těchto prostorech provádět žádné změny (např. stěhovat vybavení).
 5. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 15.00 hodin a nejpozději do 18.00 hodin daného dne. Ubytovatel do dané doby rezervuje pokoj pro hosta, není-li dohodnuto jinak.
 6. Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, hst uvolní pokoj nejpozději do desáté hodiny daného dne. Jestli tak host neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.
 7. Poslední den pobytu host opustí pokoj nejpozději do 10. hodiny, aby ubytovatel mohl včas připravit ubytovací prostory pro nové hosty.
 8. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
 9. V době od 22.00 do 7.00hodin host udržuje noční klid.
 10. Požádá- li host o prodloužení ubytování a ubytovatel má možnost mu vyhovět, může mu nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován.
 11. Hosti můžou přijímat návštěvy (na delší dobu) v penzionu pouze se souhlasem ubytovatele v době od 8.00 do 22.00 hodin.
 12. Host nesmí bez souhlasu majitele mít v penzionu žádné zvíře.
 13. V penzionu mohou být ubytovány pouze osoby, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
 14. Host zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 15. Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně.
 16. Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje, potom uzamkne a klíč předá ubytovateli.
 17. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu bez dozoru dospělých.
 18. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli v hotovosti na místě.
 19. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1500 Kč.
 20. Ubytovatel odpovídá za škody, které způsobí hostům na jejich věcech.
 21. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby. Újmu ubytovateli musí uhradit pouze v případě, když ji nemohl ubytovatel zabránit.
 22. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v penzionu i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.
 23. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Při rezervaci ubytování může ubytovatel požadovat zaplacení zálohy. Tato záloha nemusí být hostu vrácena, když zruší rezervaci tak, že tím způsobí ubytovateli škodu.
 24. Kouření není v budově penzionu dovoleno. Kouření na pokojích je zakázáno.
 25. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy penzionu z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit. Při čištění parkoviště penzionu jsou majitelé aut, ubytovaní v penzionu, povinni respektovat pokyny správce k přeparkování na obecní parkoviště.
 26. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení služeb přijímá ubytovatel, tj. majitel nebo správce penzionu.